B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Historisk Samling

 

 

Bestyrelsens beretning 2011
 Det første år i B&K Senior Klubs historie har været et læreår. Alt har været nyt og en begyndelse. Bestyrelsen har måtte føle sig frem: Hvordan skal vi arbejde? Hvilke arrangementer er interessante? Hvor meget må det koste? Hvad med regnskabet? Medlemslisten? Hjemmesiden? Og så videre...  

Det er en læreproces, som stadig er i gang, men alt i alt har klubbens første år demonstreret dens eksistens er berettiget. Flere arrangementer har trukket mange deltagere, medlemstallet er vokset og klubben har fået en plads i virksomheden Brüel & Kjær. Det har også været en særlig glæde at både Viggo Kjær og Per V. Brüel har meldt sig som medlemmer.

Bestyrelsen havde umiddelbart en forventning om, at medlemmer ville danne interessegrupper af forskellig slags, men det er endnu ikke rigtig sket. Vi håber, at aktiviteten vil vokse efterhånden som medlemmerne får talt mere sammen og opdager de muligheder, der ligger i at have en fælles ramme som denne seniorklub. Det er medlemmernes interesser og behov, der bestemmer klubbens fremtid.

Medlemmer 

På seniorklubbens stiftende generalforsamling onsdag den 12. januar 2011 deltog omkring 45 seniorer, ansatte såvel som tidligere ansatte. I dag har klubben godt 180 medlemmer. 

I første omgang var det lettest for initiativgruppen bag klubben at nå frem til Brüel & Kjærs ansatte, men gennem det seneste år er andelen af pensionerede og tidligere ansatte støt vokset. Den stiftende forsamling havde også en kraftig overvægt af mænd, men i dag er der 52 kvinder ud af 180 medlemmer, det er 29 procent. 

Bestyrelsen udsender tre til fire gange om året foreningens medlemsliste til alle medlemmer. Persondataloven tillader foreninger at videregive medlemslister i foreningsblade eller lignende uden det enkelte medlems samtykke, hvis oplysningerne kun distribueres til medlemmerne.  

Formålet med at udsende medlemslisten er at hjælpe klubbens medlemmer til at skabe kontakt med tidligere kolleger og venner. Lovgivningen tillader ikke at listen videregives til udenforstående eller benyttes til kommercielle formål.

Bestyrelsen 

På den stiftende generalforsamling valgtes Jørgen Braasch som formand og den øvrige bestyrelse har i 2011 bestået af kassereren, Erling Frederiksen, Anni Hansen og Sven Johansen. Brüel & Kjærs ledelse har efter generalforsamlingen udpeget Klaus Seest Jørgensen som sin repræsentant.  

Børge Henriksen blev valgt som suppleant, men har deltaget fuldt ud i bestyrelsens arbejde. Som en af initiativtagerne til klubbens dannelse har Carsten Frederiksen desuden fungeret som en slags konsulent, deltaget i bestyrelsesmøderne, og været med til at løbe projektet i gang. 

Bestyrelsen har i årets løb holdt møder godt og vel en gang hver måned – og desuden gjort flittig brug af e-mails og telefoner. Vi har efterhånden fundet ud af at få lavet en form for referater fra møderne, men de bliver endnu ikke publiceret på hjemmesiden – vi håber, det kan ske næste år. 

Arrangementer                                                                                             

Det første klubmøde blev afholdt i B&K’s kantine den 12. april med deltagelse af ca. 75 medlemmer. Her fortalte repræsentanter for seniorklubberne på Radiometer og IBM om deres arbejde for at give os ideer til vor klubs fremtidige virke og arrangementer. 

Den 24. maj arrangerede klubben en rundvisning på Brüel & Kjær. De godt 70 deltagere blev budt velkommen af direktør Lars Rønn, der gav en kort introduktion af det nye B&K – og iøvrigt udtrykte stor respekt for de tidligere medarbejdere og deres indsats for firmaet gennem årene. 

Under selve rundvisningen blev fem hold med hver sin ”guide” ført gennem hele virksomheden: miljøtest, lager, analysator- og lydmålertest,  de rene rum, ordrekontor, regnskab. marketing, laboratorie, universitet, service- og kalibrering. Hvert sted gav venlige medarbejdere en introduktion til deres arbejde. Det hele sluttede med hygge i kantinen, hvor B&K bød på sandwich og drikkevarer. 

Den 24. august havde Carsten engageret en guide fra Københavns Bymuseum til at lede en byvandring gennem Vesterbro; en meget vidende pige, der gav en fin historisk beskrivelse af bydelen, dens bebyggelse og sociale forskelle. Turen endte med middag på PH Cafeen på Halmtorvet. Mange af de 40 deltagere udtrykte stor tilfredshed med arrangementet – og bestyrelsen overvejer fremover at organisere lignende arrangementer. 

Den 19. oktober inviterede Forsikringsklubben (GF) til et møde, om hvordan man sikrer sit hus, sig selv og sine værdier. På mødet var gode råd og vejledning fra politi, låsesmed, alarmforhandler, forsikringsselskab og offerrådgivning om alt fra nabohjælp og indboforsikring, over røgalarmer og godkendte låse til tricktyveri og krisehjælp. Efter indlæggene var der socialt samvær, hvor GF trakterede. 

Økonomi 

Kontingentet for medlemskab af seniorklubben er 100 kroner om året – et beløb, der på den ene side forhåbentlig ikke afskrækker nogen fra at blive medlemmer, og som på den anden tilkendegiver et ønske om at deltage i klubbens arbejde. 

Kontingentets størrelse betyder dog at klubben ikke har den helt store økonomi at gøre godt med. Et grundlæggende økonomisk princip har for bestyrelsen derfor også været at arrangementer skal betales af dem, der deltager – det er det praktisk mulige, og også mest fair. Alle arrangementer planlægges at hvile i sig selv økonomisk. 

Medlemskontingent går så til administrative småting, som hjemmeside, kuverter og porto, og til hensættelse af et beløb, der kan dække mulige underskud – og til eventuel delfinansiering af store fælles arrangementer. Det er ikke hensigten at akkumulere en større formue. 

Kommunikation 

Det har været vigtigt for bestyrelsen at etablere kommunikationsveje, som kan nå alle medlemmer. Al information udsendes derfor i dag via e-mail – og de 14 medlemmer, der ikke har e-mail modtager et brev. Medlemslisten med adresser og anden kontakt-information giver desuden mulighed for kontakt mellem de enkelte medlemmer. 

Herudover har vores hjemmeside www.bk-senior.dk taget form i løbet af 2011 - ikke mindst takket være Carstens store indsats. Her er alle de formelle ting omkring klubben - bestyrelse, vedtægter og referater, samt indmeldelsesblanket - samlet. På siden "Meddelelser" findes desuden information fra bestyrelsen til medlemmerne omkring kommende arrangementer og lignende. 

På hjemmesiden findes også ”Opslagstavlen”, hvor der er plads til meddelelser fra medlem til medlem. Den kan bruges af alle medlemmer, der gerne vil rette andres opmærksomhed mod et eller andet. Her kan medlemmer finde andre med samme interesser og udveksle oplysninger. 

Nogle medlemmer har stillet forslag om at seniorklubben skulle oprette en facebook-gruppe. Bestyrelsen har flere gange diskuteret emnet, men ikke fundet det relevant på nuværende tidspunkt at bruge sine resurser på dette. Vi skal beklage at vi først sent meldte vores stillingtagen tilbage til forslagsstillerne. 

Vi kan kun opfordre til at I jævnligt tjekker vores hjemmeside www.bk-senior.dk, og ikke mindst benytter jer af ”Opslagstavlen”. 

Perspektiver 

År 2012 er jubilæumsår for firmaet Brüel & Kjær – et mærkeår som seniorklubbens medlemmer har et stort lod i. Bestyrelsen overvejer nu, hvordan dette år kan markeres.  

Et initiativ kan være at danne en Museums- eller Arkivgruppe, der skal indsamle instrumenter, fotos, tegninger, tryksager, udstillings- og markedsføringsobjekter, og medvirke til at fastholde og formidle virksomhedens historie i stort og småt. Tanken er at skabe fokuspunkt, et sted hvor genstande og dokumenter kan afleveres i forvisning om, at de sikres for fremtiden. 

Bestyrelsen har også tanker om nye arrangementer i 2012, for eksempel om slægtsforskning eller en form for computerklub. Vi har en ideliste – alle ideer er velkomne. Hvis nogen har en god ide, og gerne ser den virkeliggjort, så kontakt bestyrelsen. Og husk at bruge opslagstavlen på hjemmesiden. 

Bestyrelsen stiller på generalforsamlingen forslag om at udvide sig selv med to ekstra medlemmer. Vi stiller forslaget for at få give plads til en bredere repræsentation af klubbens forskellige grupper af medlemmer – mænd og kvinder, ansatte og tidligere ansatte, personalekategorier og arbejdsområder (lager, kontor, udvikling, produktion, salg ...) – og for at få flere ideer og mere drive i både klubbens og bestyrelsens arbejde. 

Tak 

Bestyrelsen vil gerne takke for de mange positive tilbagemeldinger, vi har fået fra både medlemmer og ansatte hos Brüel & Kjær - det stimulerer os alle til at fortsætte arbejdet. En stor tak skal også lyde til Brüel & Kjærs ledelse, som bakkede op om initiativgruppens forslag om at oprette af seniorklub og som siden har støttet os ved at stille lokaler til rådighed for både medlems- og bestyrelsesmøder samt sponsoreret sandwich og drinks til flere af vore møder. 

På bestyrelsens vegne

 Jørgen Braasch
Formand

 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28 DK-2830 Virum