B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Medlemskab

Nyt om navne

Opslagstavlen

Bestyrelse

Referater

Fotoalbum

Historisk Samling

Vedtægter for B&K Senior Klub

Vedtægter (PDF)

§1 – Navn

Klubbens navn er B&K SENIOR KLUB – stiftet den 12. januar 2011 – og klubben har hjemsted i Brüel & Kjær Sound and Vibration Measurement A/S, herefter kaldet B&K.

§2 – Formål

Klubben har til formål:

·         at være samlingspunkt for personer, der har haft et længere varende tilhørsforhold til B&K, og som enten har trukket sig tilbage fra aktiv erhvervsudøvelse, eller som påtænker at gøre dette inden for en kortere årrække

·         at vedligeholde og fremme faglige, sociale og venskabelige kontakter mellem klubbens medlemmer

·         at vedligeholde og fremme kontakter mellem klubbens medlemmer og med firmaet B&K og dets medarbejdere

§3 – Medlemsforhold

Stk. 1 - Medlemskab

Som medlem af klubben kan optages personer, der har været eller er ansat i B&K, som er 55 år eller ældre, og som vil bevare og stimulere deres gode forhold til virksomheden og til kolleger.

Klubben kan desuden optage personer, ansat i B&K, hvis de udviser en særlig interesse for klubbens formål og arbejde.

Personer, der efter ansættelsen hos B&K er eller har været tilknyttet et konkurrerende firma, kan ikke optages som medlemmer.

Ansøgere skal opfylde B&Ks betingelser for adgang til firmaet og til dets mødefaciliteter.

Klubbens bestyrelse afgør, om betingelserne for medlemskab er opfyldt.

Klubbens medlemsliste er åben for klubbens medlemmer og for B&K.

Stk. 2 - Ekslusion

Et medlem af klubben kan til enhver tid ekskluderes, hvis forudsætningerne for medlemskab ikke længere menes at være opfyldt.

Beslutninger om eksklusion træffes af klubbens bestyrelse.  

Stk. 3 - Kontingent

Medlemmerne betaler et årligt kontingent til klubben. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingentrestance, der overstiger ét års betaling, medfører tab af medlemskabet.

Stk. 4 - Æresmedlemmer

Bestyrelsen kan udnævne to æresmedlemmer per år.

Æresmedlemmer er kontingentfri

§ 4 – Bestyrelse

Stk. 1 - Valg

Klubbens bestyrelse består af syv medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af virksomheden B&K. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

I ulige år vælges formanden og to bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges kassereren og de bestyrelsesmedlemmer, som ikke er valgt i ulige år. Generalforsamlingen vælger yderligere hvert år mindst en suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, hvis et medlem træder ud i en valgperiode.

Stk. 2 – Arbejde

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, deriblandt formanden eller i dennes fravær kassereren, er til stede. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Det samme gælder for kassererens stemme, hvis formanden er fraværende.

Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger og protokollen stilles til rådighed for medlemmerne. 

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke vederlag eller anden godtgørelse for deres arbejde.

§ 5 – Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Tre medlemmer af bestyrelsen, heri medregnet enten formanden eller kassereren, kan disponere over klubbens midler.

Foreningen forpligtes ved underskrift af enten formanden eller kasseren og et bestyrelsesmedlem. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med sin aktuelle formue, og der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

Til revision af regnskabet vælger generalforsamlingen hvert år en revisor og en revisorsuppleant, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen.

§ 6 – Generalforsamling

Stk. 1 – Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Mødeberettigede til forsamlingen er foreningens medlemmer.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen er til enhver tid beslutningsdygtig. Alle beslutninger (jf. dog § 7 og § 8) træffes ved almindelig stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme.

Generalforsamlingen fører protokol over sine beslutninger og protokollen underskrives af dirigenten og formanden.

Ordinær generalforsamling holdes årligt i årets 1. kvartal. Indkaldelse skal ske til samtlige medlemmer med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1.      Valg af dirigent

2.      Formanden aflægger beretning

3.      Kassereren forelægger revideret regnskab til godkendelse

4.      Fastlæggelse af kontingent

5.      Indkomne forslag

6.      Valg af Formand/Kasserer

7.      Valg af bestyrelse og suppleanter

8.      Valg af revisor eller revisor suppleant

9.      Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde i skriftlig form, senest 2 uger før generalforsamlingen. Kun forslag, som er modtaget rettidigt, kan komme til behandling.

Indkomne forslag udsendes, så de er medlemmerne i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Formandens skriftlige beretning og referat af generalforsamlingen tilsendes medlemmerne.  

Stk. 2 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes, hvis bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis mindst 20 % af klubbens medlemmer skriftligt begærer dette. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens fremsættelse. Skriftlig indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

§ 7 – Vedtægtsændringer

Generalforsamlingen kan vedtage vedtægtsændringer, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 8 – Opløsning

Klubbens opløsning kan alene besluttes på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af klubbens medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for opløsning.

Efter opløsningen af klubben, anvendes eventuelle midler, når alle forpligtelser er opfyldt, efter generalforsamlingens indstilling og beslutning.

                                 Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. januar 2011
og ændret på generalforsamlingen den 18. januar 2024 (
§ 3 stk., 4)
 

   B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum