B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Historisk Samling

 

 

Bestyrelsens beretning 2012
 B&K Senior Klub har nu to år på bagen – to år, hvor bestyrelsen har fået gode erfaringer med organisere og arrangere, og hvor medlemmerne har haft flere muligheder for at mødes og få fælles oplevelser. Vi har fundet frem til retninglinjer, der kan styre klubbens aktiviteter og der er fod på klubbens økonomi. Antallet af medlemmer er vokset og samarbejdet med Brüel & Kjær har fundet sin form.

 

Der er selvfølgelig hele tiden nye opgaver og nye spørgsmål, der presser sig på: Er det de rigtige arrangementer, vi laver? Har klubben fået kontakt til alle potentielle medlemmer, både ansatte og pensionister, mænd og kvinder?
 

Medlemmer

På seniorklubbens stiftende generalforsamling i januar 2011 deltog omkring 45 seniorer og ved udgangen af året havde klubben 180 medlemmer. Nu er der 233 medlemmer – 11 medlemmer har forladt klubben, men 64 nye er kommet til.

 

Ved klubbens start udgjorde de ansatte på Brüel & Kjær en stor del af medlemsskaren, men efterhånden er klubben nået bedre ud til de tidligere ansatte. I dag er langt størstedelen af klubbens medlemmer tidligere ansatte, mens 43 medlemmer, svarende til 18,5 procent, endnu er ansatte i firmaet.

 

Der er fortsat en overvægt af mandlige medlemmer. For et år siden var der 52 kvinder ud af 180 medlemmer, nu er det 66 ud af 233 – forholdet er stort set det samme – 29 procent kvinder og 71 procent mænd. Det afspejler nok til en vis grad sammensætningen af virksomhedens personale.

 

Interessegrupper

Bestyrelsen håber, at aktiviteten blandt medlemmerne fortsat vil vokse og at medlemmerne vil få øje for de muligheder, der ligger i at have en fælles ramme som denne seniorklub. Det er i sidste ende medlemmernes interesser og behov, der bestemmer klubbens fremtid.

 

I årets løb er der etableret tre interessegrupper i klubben:
 

·         En slægtsforsknings-interessegruppe med Christa Orsleff Marrot som kontaktperson - gruppen der har 10-11 medlemmer har foreløbigt holdt tre møder, og endnu et møde er forberedt til den 15. januar.
 

·         En læsekreds med Anni Hansen som kontaktperson – gruppen består foreløbig af tre personer, men de vil gerne være flere, så hvis nogen har lyst til at være med, skal de være meget velkomne. Gruppen mødes en gang om måneden på skift hos hinanden og har foreløbig læst både ældre og nyere dansk litteratur.
 

·         En arkivgruppe, der fremover vil stå for driften af et historisk arkiv for Brüel & Kjær. Gruppen blev dannet på et klubmøde den 12. december 2012, hvor 20 medlemmer deltog.

 

Arkivet, der skal indsamle instrumenter, fotos, tegninger, tryksager, udstillings- og markedsføringsobjekter, og medvirke til at fastholde og formidle virksomhedens historie i stort og småt. Tanken er at skabe fokuspunkt, et sted hvor genstande og dokumenter kan afleveres i forvisning om, at de sikres for fremtiden.

 

Sammen med bestyrelsen vil gruppen lave en konkret formåls- og opgaveformulering i form af et sæt vedtægter for arkivet. Firmaet har velvilligt stillet et egnet lokale til rådighed og gruppen forventes at mødes igen i løbet af februar.

 

Desuden vil Jørgen Braasch inspireret af besøget på Sommers Veteranbilmuseum undersøge interessen blandt medlemmerne for at etablere en veterankøretøjs- eller motorgruppe.
 

Bestyrelsen

På generalforsamlingen i januar 2012 blev to ekstra medlemmer indvalgt i bestyrelsen, Ilse Højbro Madsen og Børge Henriksen, så bestyrelsen nu består af 7 medlemmer og 2 supleanter.

 

På den forestående generalforsamling er formanden Jørgen Braasch og yderligere to medlemmer på valg – Sven Johansen og Børge Henriksen.

Bestyrelsen holder møde omtrent en gang om måneden - i nogle perioder med mange arrangementer lidt oftere. På sidste års generalforsamling blev det foreslået at bestyrelsens referater blev lagt ud på hjemmesiden. Emnet har været drøftet intensivt i bestyrelsen, men vi har endnu ikke fundet proceduren for publicering, men arbejder fortsat på en løsning.

 

Arrangementer

Klubben har holdt en række arrangementer i 2012:
 

·         Generalforsamling og Nytårskur i Brüel & Kjærs kantine i januar. Generalforsamlingen og den efterfølgende festmiddag var et tilløbsstykke - flere end 160 medlemmer deltog, herunder også firmaets stiftere, Per Brüel og Viggo Kjær.
 

·         Besøg med rundvisning i DieselHouse i april.

På B&W-museet fortalte tidligere ansatte om virksomheden og de store motorer - 32 medlemmer deltog.
 

·         Introduktion til slægtsforskning i juni.

Henrik Prætorius fortalte de 13 deltagende medlemmer, hvor man kan få hjælp til at søge sin egen families historie, og hvordan man kan formidle den. Siden er fulgt yderligere tre møder, bl.a. med Bendette Hydeskov, underviser i slægtsforskning.
 

·         B&K SuperKart demonstration i juli.

Erik Ziegler gav de knap 30 fremmødte et spændende indblik i Brüel & Kjærs markedsføring og produkter med den nye gokart som omdrejningspunkt.
 

·         Sommerudflugt til Dyrehavsbakken med middag og foredrag i august.

Omkring 49 medlemmer var på restaurant Ølgod, hvor de nød tre retter og hørte teltholder Jørn Sigurdsson fortælle om Dyrehavsbakkens 400-årige historie.
 

·         Besøg på kunstmuseet Louisiana i oktober.
19 medlemmer fik en guidet tur i særudstillingen "Selvportrætter" og en middag i cafeen.
 

·         Rundvisning på Sommers Automobilmuseum i november.

Bilforhandleren Ole Sommer og en kollega guidede 24 medlemmer gennem de udstillede bilers historie.
 

·         Introduktion til firmahistorisk arkiv i december.
Arkivar Rigmor Holck Friedrichsen fra VKR-Holdings arkiv
fortalte 20 deltagere, hvordan det blev til, og hvordan det bruges til formidling i forhold til medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder.

 

Bestyrelsen tilstræber, at der holdes mindst et arrangement, som involverer fælles spisning hvert kvartal, samt en række mindre arrangementer med forskellige temaer - disse kan indbefatte oplæg til etablering af interessegrupper i klubben.

 

Bestyrelsen har samlet en lille katalog med ideer til kommende arrangementer og aktiviteter. Alle er naturligvis velkomne til at komme med forslag. Vi tilstræber at lave arrangementer af skiftende karakter, så de kan imødekomme flest mulige forskellige interesser blandt medlemmerne.

 

Det grundlæggende økonomiske princip bag arrangementerne er stadig, at arrangementer skal betales af dem, der deltager, og at alle arrangementer tilstræbes at hvile i sig selv økonomisk. Det har også været gældende for arrangementerne i 2012.

 

Prisen for arrangementerne tilstræber vi bliver lavest muligt - det skal være økonomisk overkommelig at være med. Turen til Louisiana har været vores dyreste arrangement (276,- kr.), og denne pris ligger nok ved den øvre grænse for, hvad vi synes et arrangement skal koste.

 

Kommunikation

Klubbens hjemmeside bliver nu flittigt brugt af medlemmerne - i 2012 var der gennemsnitligt 46 besøg om dagen. Der var naturligt nok særlig mange besøg efter årets generalforsamling, hvor blandt andet en videooptagelse af Per Brüels tale blev publiceret.

 

Takket være Carsten Frederiksens indsats bliver vores hjemmeside aktivt vedligeholdt, så enhver overalt i verden kan orientere sig om kommende og afholdte arrangementer.

 

På siden Fotoalbum ligger adskillige samlinger af billeder fra nogle af klubbens arrangementer - bl.a. sidste års generalforsamling, besøget på Dieselhouse og demonstrationen af B&K SuperKart.

 

Hjemmesidens Opslagstavle med plads til meddelelser fra medlem til medlem bruges kun lidt, men bestyrelsen opfordrer alle til at benytte den til at efterlyse andre med samme interesser eller gøre andre medlemmer opmærksomme på et eller andet.

 

Økonomi

Klubben har en fornuftig og stabil økonomi. Vi har været tilbageholdende med at bruge kontingentpenge for at oparbejde en vis formue, der dels vil give os muligheder i fremtiden, og dels at dække uforudsete tab på arrangementer.

 

Bestyrelsen har diskuteret i hvilket omfang klubben skal yde tilskud til arrangementer, men vor praksis er fortsat at hvert arrangement skal økonomisk hvile i sig selv. Klubben yder tilskud til afholdelse af nytårskuren og generalforsamlingen - den årlige forsamling for alle medlemmer - for at sikre stor deltagelse og samhørigheden i klubben.
 

Perspektiver

En af de store opgaver i det kommende år bliver at sætte det firmahistoriske arkiv i søen. Vi har nu et lokale med reoler, arbejdsborde og måske også snart et par pc'er. Vi har også en gruppe af interesserede medlemmer, men skal så finde ud, hvordan arkivet i praksis skal fungere. Hvad skal gemmes? Hvordan skal det registreres? Og hvordan kan det formidles? Vigtigst er det dog, at vi nu kan sikre, at mange af de gode gamle billeder og effekter ikke bare forsvinder.

 

David Redfern foreslog indlæg på kommende generalforsamlinger om, hvordan det går med firmaet Brüel & Kjær, økonomisk og udviklingsmæssigt. Firmaets repræsentant, Klaus Seest Jørgensen, har lovet at give et overblik på denne og fremtidige generalforsamlinger.

 

Niels Juel Ulrich ville gerne møde gamle Brüel & Kjær medarbejdere fra datterselskaberne og agenturerne ude i verden, og spurgte, om det kunne være en mulighed. Vi har i bestyrelsen diskuteret idéen og bedt Niels Ulrich om forslag til, hvordan man kan inddrage medlemmer udenfor Danmark i klubbens arbejde og,  hvordan vi kan kommunikere med dem.

 

Svend Gade lovede på generalforsamlingen i januar, at han vil give et foredrag om Brüel & Kjærs historie. Dette forslag blev modtaget med glæde af bestyrelsen og med klapsalver fra forsamlingen. Men det er et møde, som vi har til gode, muligvis i 2013!

 

Tak

Bestyrelsen vil gerne takke alle for den opbakning, de har leveret gennem året. Det er dejligt at se den glæde og entusiasme, der opstår, når medlemmerne mødes.

 

Vi vil igen i år også takke Brüel & Kjærs ledelse, som har bakket klubbens arbejde op ved at stille lokaler til rådighed for både medlems- og bestyrelsesmøder - og også med et rundhåndet tilskud til forplejningen ved nytårskuren.

 

Firmaet har nu også stillet et lokale til rådighed for arbejdet med at etablere et firmahistorisk arkiv – det er vi meget glade for og siger ledelsen TAK. År 2012 var jubilæumsår for firmaet Brüel & Kjær – det glæder bestyrelsen, at dette har kunnet markeres med dannelsen af et B&K historisk arkiv, der vil samle de fysiske beviser for 70 års teknologisk udvikling og tusinder af menneskers gode arbejdsliv.

 

På bestyrelsens vegne

Jørgen Braasch
Formand

 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28 DK-2830 Virum