B&K Senior Klub

 

 

 

 

Forside

Meddelelser

Medlemskab

Nyt om navne

Opslagstavlen

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Fotoalbum

Historisk Samling

 

Generalforsamling og Nytårskur 2012


Onsdag den 25. januar 2012 kl. 17.00–18.00 i Kantinen, Brüel & Kjær
 


B&K Senior Klubs anden generalforsamling var lidt af et tillløbsstykke - hele 140 seniorer mødte op, næsten 70% af klubbens medlemmer.


 

Referat

Tilstede ved generalforsamlingen var ca. 140 medlemmer plus bestyrelsen.

Formanden, Jørgen Braasch, startede med at byde velkommen til generalforsamlingen. Han gennemgik aftenens program: Efter generalforsamlingen ville der blive ca. en halv times pause, hvorunder firmaet Brüel & Kjær ville give en velkomstdrink. Derefter ville Svend Gade præsentere en bog om firmaet Brüel & Kjær’s historie. Bogen, som Jack Mowry har skrevet sammen med journalisten Ghita Borring, ville blive overrakt Per Brüel og Viggo Kjær. Der har til udarbejdelsen af bogen været hjælp til bl. a. layout af Katja Kastrup (tidligere afd. 3) og desuden stor hjælp fra mange nuværende og tidligere medarbejdere på Brüel & Kjær.

Efter bogoverrækkelsen ville der være middag for alle – betalt af firmaet Brüel & Kjær.

1.      Valg af dirigent og referent

Johannes Eriksen blev foreslået og valgt som dirigent.

Johannes Eriksen startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med 3 ugers varsel. Anni Hansen blev godkendt som referent, hvorefter Johannes Eriksen gav ordet til formanden

2.       Formandens beretning

Formanden aflagde beretning for 2011 – den er allerede i sin ordlyd udsendt til alle medlemmer enten pr. e-mail eller pr. brev.

Han nævnte bl.a. at det første år af klubbens historie har været et læreår for bestyrelsen. Der har været flere arrangementer med mange deltagere, og medlemmernes antal er steget fra ca. 75 til ca. 210 medlemmer, hvilket viser, at der var et behov for en seniorklub. Han nævnte, at bestyrelsen havde forventet, at medlemmerne ville danne interessegrupper af forskellig slags, men dette er endnu ikke sket.

Bestyrelsen har holdt møder ca. en gang hver måned – mødereferater vil fremover blive publiceret på hjemmesiden.

Derpå fortalte han lidt om årets arrangementer, klubbens økonomi og kontingentet for medlemskab.  Princippet har for bestyrelsen været, at arrangementer skal betales af dem, der deltager.

Der er blevet oprettet en hjemmeside – hvis tilblivelse i høj grad skyldes Carstens store indsats, hvilket formanden takkede Carsten for. Information til medlemmerne foregår via denne hjemmeside og via e-mail eller per post til dem, der ikke har e-mail. Nogle medlemmer har foreslået Facebook, men efter bestyrelsens mening er dette ikke relevant i øjeblikket. Vi mener, at medlemslisten med adresser og anden kontakt-information samt ”Opslagstavlen” på foreningens hjemside opfylder muligheden for kommunikation mellem medlemmerne.

Bestyrelsen har flere ideer til arrangementer i 2012, men modtager gerne ideer fra medlemmerne.

Bestyrelsen ønsker at blive udvidet med 2 ekstra medlemmer – og har stillet forslag om en vedtægtsændring. Ønsket er, at få flere af klubbens forskellige medlemmer repræsenteret, samt at få flere ideer og mere drive i arbejdet.

Formanden sluttede sin beretning med at takke for mange positive tilbagemeldinger både fra medlemmer og ansatte hos Brüel & Kjær. Han rettede også en stor tak til firmaet Brüel & Kjærs ledelse for opbakning til oprettelsen af seniorklubben, støtte ved at stille lokaler til rådighed og for gavmildt at sponsorere sandwich og drinks til flere af arrangementerne.

3.       Godkendelse af revideret regnskab

Regnskabet blev forelagt af kassereren – Erling Frederiksen. Årets resultat kr. 15.420,25. Forsamlingen godkendte regnskabet.

4.       Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet blev uforandret fastlagt til kr. 100.- om året.

5.       Indkomne forslag

Bestyrelsen havde stilet forslag om at udvide B&K Senior Klubs bestyrelse med to medlemmer – fra de nuværende fem til syv. Dette krævede en ændring af vedtægternes paragraf 4, stk. 1 – Valg. Ændringen blev vedtaget.

6.       Valg af kasserer

Kassereren, Erling Frederiksen var på valg – var villig til genvalg og blev genvalgt.

7.       Valg af bestyrelse og suppleanter

Et bestyrelsesmedlem, Anni Hansen, var på valg – var villig til genvalg og blev genvalgt. Suppleant Børge Henriksen, blev valgt ind i bestyrelsen og som nyt bestyrelsesmedlem blev også Ilse Højlund Madsen valgt ind.

Som suppleanter blev valgt Carsten Frederiksen og Connie Christiansen.

8.       Valg af revisor og revisorsuppleant

Hans Bjerg blev genvalgt som revisor, ligeledes blev revisorsuppleanten, Johannes Eriksen, genvalgt.

9.       Eventuelt

Anita Tauber kom med et forslag til en interessegruppe: En læsegruppe. Der efterlystes interesserede, men foreløbig meldte kun Margrethe Kirkegård sig.

Niels R. Jensen havde et forslag om en tur til et Radio Museum på Køgevej i Ringsted

Henrik Prætorius ville gerne stille sig til rådighed med råd og vejledning vedr. slægtsforskning.

Orla Vestager foreslog, at der skulle være et felt på medlemslisten, hvor man kan skrive hvilke interesser man har.

David Redfern synes, det kunne være interessant at vide, hvordan det går med firmaet Brüel & Kjær, økonomisk og udviklingsmæssigt. Han foreslog, at Klaus Seest eventuelt kunne give et overblik ved den årlige generalforsamling.

Carsten Frederiksen nævnte, at Bjarne Vincent vil lave et foredrag i løbet af foråret.

Uffe Espersen anbefalede Facebook – hvordan man kan kommunikere via Facebook – f.eks i lukkede grupper: slægtsforskning, litteratur el.lign.

Erling Frederiksen gentog bestyrelsens holdning, at kommunikation til medlemmerne via e-mail og hjemmesiden foreløbig er nok. Alle kan jo ikke bruge Facebook, men at man evt. kan kommunikere via Facebook i interessegrupperne.

Klaus Seest fortalte at firmaet Brüel & Kjær havde passeret 3 milepæle i året 2011: Man havde nået 203 mill. Euro i omsætning, der var 33 mill. Euro på bundlinjen, hvilket gav en profit på 16%. Produkterne var de samme, men man havde planer om at udvide produktområdet.

Niels Juel Ulrich ville gerne møde gamle B&K medarbejdere fra datterselskaberne og agenturerne ude i verden og spurgte om bestyrelsen mente, det kunne være en mulighed.

Jørgen Braasch svarede, at det var et interessant og velkomment forslag. Vi mangler adresser, men vil gerne arbejde med det og komme tilbage.

Formanden sluttede generalforsamlingen med en tak til Johannes Eriksen for god ledelse af generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god ro og orden.  

Aftenens videre forløb

Efter generalforsamlingen holdt man en halv times pause – firmaet Brüel & Kjær gav en velkomstdrink – og der var livlig snakken og gensynsglæde mellem deltagerne.

Hans Konstantin-Hansen var udnævnt til toastmaster. Han startede med at skifte til en meget klædelig ”camping”-smoking, efter sigende købt i Kina.

De indbudte gæster til bogoverrækkelsen var Jack Mowry, Katja Kastrup, Ghita Borring, Per V. Brüel, Viggo Kjær, Ulla Kjær og Torben Bjørn.

Kl. 18.30 startede Svend Gade med en præsentation af bogen og en kort gennemgang af Brüel & Kjærs historie (se Svend Gades slides). Derefter overrakte Jack Mowry et eksemplar af bogen til Per V. Brüel og Viggo Kjær samt et eksemplar til ledelsen, repræsenteret af Torben Bjørn.

Vi fik at vide gennem Svend Gades foredrag, at bogen har været ca. 10 år undervejs. Den er bestemt til salg og koster 400 kr. Der blev lagt et eksemplar af bogen på hvert bord efter middagen, så alle kunne se den og tage stilling til et eventuelt køb.

Jørgen takkede Svend Gade for et meget interessant foredrag, og Svend Gade lovede, at han gerne ville komme igen ved et senere møde i Seniorklubben og give et mere uddybende foredrag om Brüel & Kjærs historie. Dette forslag blev modtaget med glæde af bestyrelsen og med klapsalver fra forsamlingen.


Hans Konstantin-Hansen tog sig fint af underholdningen under middagen, hvor der også var musik og fællessange. Vi takker Konstantin Hansen og musikkerne, Ole Brøsted Sørensen og Stig Sommer Jensen. Efter en dejlig middag sponsoreret af firma Brüel & Kjær sluttede aftenen kl. 22.00.

 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28 DK-2830 Virum