B&K Senior Klub

 

 

 

 

Forside

Meddelelser

Medlemskab

Nyt om navne

Opslagstavlen

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Fotoalbum

Historisk Samling

Generalforsamling og Nytårskur 2014


Onsdag den 29. januar 2014 kl. 16.30–17.30 i Kantinen, Brüel & Kjær


 

Referat
 

Omkring 190 seniorer mødte op til B&K Senior Klubs
fjerde generalforsamling. Her aflægger formanden,
Jørgen Braasch sin beretning.

 

Tilstede ved generalforsamlingen var omkring 190 medlemmer inklusive bestyrelsen.

Formanden, Jørgen Braasch (JB), startede med at byde de mange fremmødte medlemmer velkommen.

1.    Valg af dirigent og referent

JB foreslog John Austin (JA) som dirigent, ingen havde indvendinger. JA konstaterede, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Sven Johansen (SJ) blev valgt som referent.

2.    Formandens beretning

JB takkede bestyrelse og suppleanter for deres arbejde i året, der gik, og aflagde sin beretning. Under beretningen kom han med en opfordring til medlemmerne om at besøge klubbens hjemmeside og komme med kommentarer og ideer.

Kopi af bestyrelsens beretning var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.

Formandens beretning blev godkendt.

3.    Godkendelse af revideret regnskab

Kasserer Erling Frederiksen (EF) fremlagde det reviderede regnskab og kommenterede de enkelte poster.

Han pointerede, at alle arrangementer skal være selvfinansierede, og at foreningen kun dækker mindre underskud. I praksis har arrangørerne været ganske gode til at beregne omkostningerne, så underskud/overskud på arrangementerne har max. været nogle få tusinde kroner.

Undtagelsen fra reglen om selvfinansiering er den årlige generalforsamling med efterfølgende Nytårskur, hvor middagen med underholdning blev betalt af klubbens midler, med et tilskud fra firmaet Brüel & Kjær.

Regnskabet blev godkendt.

4.    Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet blev foreslået uændret, 100 kr./år, hvilket blev vedtaget.

5.    Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6.    Valg af kasserer

EF blev genvalgt som kasserer med akklamation.

7.    Valg af bestyrelse og suppleanter

Connie Christiansen (CC) blev indvalgt i bestyrelsen, som erstatning for Ilse Højbro Madsen (IHM), som ønskede at udgå. Anni Hansen (AH) blev genvalgt til bestyrelsen, mens Peter Wilhjelm (PW) og Carsten Frederiksen (CF) blev valgt som suppleanter.

8.    Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Hans Bjerg og revisor suppleant Johannes Eriksen var begge villige til ganvalg og blev valgt.

9.    Eventuelt

Under punktet aktuelt kom CF med en opfordring til medlemmerne om at blive aktive i B&K Senior Klubs Historiske Samling.

Et medlem rejste spørgsmålet, om det skulle være OK at tage sin bedre halvdel med til alle arrangementer – eller som nu kun til nogle af arrangementerne. Spørgsmålet vil blive taget op ved næste bestyrelsesmøde.

Formanden takkede for det store fremmøde og dirigenten takkede for god ro og orden - og afsluttede hermed generalforsamlingen.
 

Nytårskur

John Engelbrecht underholdt med både humor og stof til eftertanke, hvis man eller kunne hænge på. På trods af den lidt gammeldags teknologi, var der fuld turbo på ordstrømmen.



B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28 DK-2830 Virum