B&K Senior Klub

 

 

 

 

Forside

Meddelelser

Medlemskab

Nyt om navne

Opslagstavlen

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Fotoalbum

Historisk Samling

 

Generalforsamling og Nytårskur 2015


Onsdag den 28. januar 2015 kl. 16.30–17.30 i Kantinen, Brüel & Kjær


 

Referat
 

Omkring 180 seniorer deltog i B&K Senior Klubs femte generalforsamling og nytårskuren 2015.

 Formanden, Jørgen Braasch (JB), bød de 180 fremmødte medlemmer velkommen og takkede for det store fremmøde.

1.    Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog John Austin (JA) som dirigent, han indvilligede og blev enstemmigt valgt.

JA takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, og gav ordet til formanden.

2.    Formandens beretning

JB gav først en kort præsentation af bestyrelsen og aflagde så en summarisk beretning for året 2014. Han nævnte blandt andet:

  • At antallet af medlemmer er stabilt - frafald bliver erstattet af nye tilmeldinger, og lidt til – og medlemstallet ligger nu på omkring 250.
  • At medlemmerne opfordres til at deltage i de interessegrupper, som eksisterer, eller eventuelt oprette nye.
  • At Historisk Samling har modtaget mange effekter fra medlemmer, Brüel & Kjær, firmaets kunder, og blandt andre også fra Viggo Kjærs familie.
  • At bestyrelsen tilstræber, at klubbens møder og arrangementer spænder bredt og nævnte, at medlemmerne meget gerne må komme med forslag og om muligt, selv stå i spidsen for nye initiativer

Han fortalte, at Per V. Brüel vil blive 100 år den 6. marts 2015, og at sønnen Peter Brüel har meddelt klubben, der vil komme en invitation til åbent hus på dagen fra kl. 13.00 – 17.00. Birger Bayer (BB) oplyste, at han lige havde besøgt Per Brüel, og bekræftede invitationen til en reception, åben for alle, der har lyst.

Til slut sagde formanden tak til medlemmerne for den flotte opbakning gennem året og takkede Brüel & Kjærs ledelse for velvilje og støtte.

Kopi af bestyrelsens beretning var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.

Formandens beretning blev godkendt.

3.    Godkendelse af revideret regnskab

Kassereren Erling Frederiksen (EF) gennemgik regnskabet, der viser at udgifter og indtægter balancerer fortsat og klubben har stadig et pænt indestående beløb til dækning af eventuelle underskud ved arrangementer. 

Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.

EF foretog desuden en lodtrækning blandt de medlemmer, der havde husket korrekt at notere både medlemsnummer og navn på deres kontingentindbetalinger. Vinderne fik hver en flaske god rødvin.

4.    Fastlæggelse af kontingent

Der var ingen forslag om ændring af kontingentsatsen - kontingentet forbliver derfor uændret 100 kr. årligt.

5.    Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6.    Valg af formand

Formanden, JB, var på valg – og villig til genvalg. Der var ikke andre kandidater og JB blev genvalgt
med akklamation.

7.    Valg af bestyrelse og suppleanter

Sven Johansen (SJ) og Børge Henriksen (BH) var på valg - og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet Søren Helstrup Gregersen (SHG) og Carsten Frederiksen (CF), der hidtil har været suppleant. Begge var villige til at træde ind i bestyrelsen - og blev valgt.

Peter Wilhjelm (PW) ville gerne fortsætte som suppleant og blev valgt. Hans-Ole Ketting (HOK) meldte sig som ny suppleant - han blev enstemmigt valgt.

Dermed består bestyrelsen af seks valgte bestyrelsesmedlemmer og Brüel & Kjærs repræsentant, Torben Berril Andersen (TBA), samt to suppleanter.

8.    Valg af revisor og revisorsuppleant

Klubbens revisor, Hans Bjerg (HB), var villig til genvalg og blev valgt. Revisorsuppleanten, Johannes Eriksen (JE), var ikke til stede - men er (måske) villig til genvalg.

9.    Eventuelt

HOK, der er aktiv i samlingsgruppen, orienterede om arbejdet i historisk samling. Gruppen er nu begyndt er registrering, som med tiden kommer til at omfatte alle effekter i samlingen. Han viste eksempler på, hvad der findes i samlingen, blandt andet Viggo Kjærs næringsbrev.

HOK sluttede af med at opfordre medlemmerne til at engagere sig i Historisk Samling, gå med i arbejdet og aflevere de ting, de måtte have, der kan have historisk interesse til samlingen.

Derefter fortalte Product Manager Erik Ziegler (EZ) lidt om status for Brüel & Kjær. Han viste to nye videoer, der præsenterer firmaet og dets løsninger. Han fortalte om sin rejse til Kina for at demonstrere en af Brüel & Kjærs nye løsninger, som kan hjælpe alle ved produktionstest af mobiltelefoner.

Med knap en halv times forsinkelse erklærede dirigenten JA generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.
 


Nytårskur

Nytårskuren bød igen i år på velkomstdrink, underholdning, tre-retters menu, og masser af hygge, snak og samvær. Traditionen tro lå styringen af nytårskuren i hænderne på klubbens kyndige og festlige toastmaster, Hans Konstantin-Hansen.

Aftenens underholdning, Papkasseshow, leverede sexet mandlig mavedans og opfordrede til fællessang med potpourrier af populære popsange i nye kombinationer og med alternative tekster – det hele spillet på papkasse og guitar.

Under middagen leverede Paul Hostrup-Jessen og Ole Nielsen både klassisk og mere moderne klavermusik, spillet med to eller flere hænder. Flere følte også trang til gennem taler at dele deres tanker og minder med forsamlingen - og selv om pointen havde det med at smutte lidt for en enkelt taler, var den klar for forsamlingen – det var rart at være sammen.
 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28 DK-2830 Virum