B&K Senior Klub

 

 

 

 

Forside

Meddelelser

Nyt om navne

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Fotoalbum

Historisk Samling

 

Generalforsamling og Nytårskur 2016


Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 16.30–17.30 i Kantinen, Brüel & Kjær


 

Referat
 

B&K Senior Klubs sjette generalforsamling og nytårs-kuren 2016 tiltrak hele 200 medlemmer, der blandt andet hørte vicedirektør Lars Agerlin berette om udviklingen i
Brüel & Kjær.

 


Generalforsamlingen startede lidt forsinket - kl. 16.45 – da alle deltagende medlemmer skulle have det nye medlemskort, der blandt andet fungerer som gæste- og adgangskort til Brüel & Kjær.

Formanden Jørgen Braasch (JB) bød velkommen og takkede for det store fremmøde. I år var omkring 200 medlemmer mødt op – det største antal hidtil.


1.    Valg af dirigent og referent

Formanden foreslog John Austin (JA) som dirigent, han indvilligede og blev enstemmigt valgt. Anni Hansen blev valgt som referent.

JA takkede for valget, gav en præsentation af bestyrelsen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, hvorefter han gav ordet til formanden.

2.    Formandens beretning

Formanden aflagde sin beretning, som supplement til bestyrelsens skriftlige, der allerede var udsendt til alle medlemmer. Han fremhævede især P.V. Brüels 100 års fødselsdag og død i 2015.

JB anbefalede gymnastikholdet for seniorer og nævnte bogklubben. Begge vil gerne have flere medlemmer.

Slægtsforskningsklubben er desværre gået i stå. Prætorius vil gerne være behjælpelig, men vil ikke være driver, så hvis nogen skulle have lyst til at være driver, kunne der komme gang i klubben igen.

JB omtalte de forskellige klubarrangementer, der havde været i løbet af 2015, og understregede, at forslag til nye arrangementer fra medlemmerne er meget velkomne.

Historisk Samling har måtte flytte lokale, hvilket har været et stort arbejde for de frivillige aktive medlemmer. De modtager stadig mange ting - apparater, litteratur og også fotografier. Samlingen efterlyser dog flere fotografier, da mange fotografier på Brüel & Kjær er blevet smidt ud i tidens løb.

JB slog fast, at seniorklubbens økonomi er stabil, som det også fremgår af regnskabet.

Formanden sluttede med at takke medlemmerne for opbakning og firmaet Brüel og Kjær for velvilje og støtte både til generalforsamlingen og Historisk Samling.

Kopi af bestyrelsens beretning var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.

Formandens beretning blev godkendt.

JA takkede formanden for beretningen og gav ordet til kassereren, Erling Frederiksen (EF).

3.  Godkendelse af revideret regnskab

Klubbens regnskab for 2015, som er godkendt og underskrevet af kasserer, formand og revisor, blev omdelt i salen og fremlagt af EF. Klubbens økonomi er fortsat god - udgifter og indtægter ved arrangementerne er i fin balance.

EF opfordrede igen medlemmerne til at skrive rigtigt på deres indbetalinger. For at opmuntre medlemmerne til at huske det, blev der trukket lod om to flasker vin.

4.    Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget - kontingentet forbliver derfor uændret 100 kr. årligt.

5.    Indkomne forslag

JA konstaterede, at der ikke var modtaget forslag til generalforsamlingen.

6.    Valg af kasserer

EF var på valg, var villig til genvalg - og blev enstemmigt genvalgt.

7.    Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmerne, Connie Christiansen og Anni Hansen, var på valg. De var begge villige til genvalg - og blev enstemmigt genvalgt.

Suppleanterne, Peter Wilhjelm og Hans-Ole Ketting var begge villige til genvalg - og blev enstemmigt genvalgt.

8.    Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Hans Bjerg og revisorsuppleant Johannes Eriksen blev begge enstemmig genvalgt.

9.    Orientering fra Brüel & Kjær

Derefter gav JA ordet til Brüel & Kjærs udviklingschef Lars Agerlin (LA), som gav en kort introduktion til B&K’s aktuelle situation.

Året 2015 er gået overraskende godt med et større overskud end tidligere. Dette skyldes effektivisering, da firmaet er ikke vokset – både antallet af medarbejdere og omsætningen har været på samme niveau de sidste 5 år.

Brüel & Kjær vil forsøge at vokse – LA mener der en masse potentiale, flere områder at fokusere på, en masse muligheder for mere salg. Han sluttede med at sige, at verden fortjener et større Brüel & Kjær.

På et spørgsmål fra et medlem om, hvor mange ansatte Brüel & Kjær havde i øjeblikket, svarede han: 1150 på verdensplan og omkring 500 i Nærum.

10. Orientering fra Historisk Samling 

JA gav derefter ordet til Hans-Ole Ketting (HOK), som fortalte om B&K Senior Klubs historiske samling.

Samlingen har efterhånden fået rigtig mange ting – både apparater, dokumenter og fotografier. Samlingen har modtaget gaver flere steder fra blandt andre fra afdelinger af B&K ude i verden og fra kunder – gruppen har også modtaget ting fra Viggo Kjærs bo – her kan bl.a. nævnes hans hjemmebyggede radiogrammofon.

Det nye lokale i Bygning 10 er lidt større end det tidligere, men har også begrænset plads, så samlingsgruppen har tænkt sig at give nogle af effekterne til Rudersdal Museum.

Gruppen har foreløbig registreret omkring 440 stykker litteratur, og godt 800 apparater  - deraf cirka 350 forskellige apparat-typer. Det ældste registrerede apparat er fra 1945.

11. Eventuelt

Bent Mikkelsen bad or ordet og fortalte om foredrag om klimaændringer i Selskabets for Naturlærens Udbredelse, hvor der blev fortalt om undersøgelser af indlandsisen og forsøg med kerner af is. Hvis der var interesse, ville han forsøge at lave et arrangement om emnet. Forslaget blev godt modtaget af forsamlingen.

Et medlem spurgte om Historisk Samling eventuelt opbevarer nogle af de forskellige B&K tegneres vittigheds- og karikaturtegninger. HOK oplyste, at samlingsgruppen er meget interesseret og håber, at medlemmer, der ligger inde med dem, har lyst til at donere dem til Historisk Samling.

Hans Konstantin Hansen spurgte om, det er muligt for medlemmer at besøge Historisk Samling. HOK oplyste, at det kan lade sig gøre – der ikke så meget plads – men samlingsgruppen vil finde en model for adgangen.

JA erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for godt fremmøde og god ro og orden.
 

Nytårskur 2016

Nytårskuren bød igen i år på velkomstdrink, forret med laks, buffet og pandekager med is. Styringen af nytårskuren lå i hænderne på klubbens kyndige og festlige toastmaster, Hans Konstantin-Hansen - same procedure as every year.

Aftenens underholdningFarouk Al Haffar, Leif Winther Oreskov og Ole Brøsted Sørensen underholdte med anekdoter og røverhistorier fra livet på B&K. Ole viste en række af Hans Ole Jørgensens satiriske tegninger over stort og småt i virksomhedens hverdag.

Under middagen leverede Brian Johansen akkompagnement på klaver til et par fællessange.

De 200 deltagere fik også god lejlighed til at snakke med hverandre, genopfriske gamle bekendtskaber og begynde nogle nye.
 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28 DK-2830 Virum