B&K Senior Klub

 

 

 

 

Forside

Meddelelser

Nyt om navne

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Fotoalbum

Historisk Samling

 

Generalforsamling og Nytårskur 2017


Torsdag den 12. januar 2017 kl. 16.30–17.30 i Kantinen, Brüel & Kjær


 

Referat
 

B&K Senior Klubs syvende generalforsamling og nytårs-kuren 2017 tiltrak flere end 210 medlemmer, der blandt andet hørte direktør Søren Holst berette om udviklingen i
Brüel & Kjær.

 

 

Under generalforsamlingen blev der trukket lod om nogle flasker vin blandt de medlemmer, der havde indsendt forslag til nye arrangementer.


Formanden Jørgen Braasch (JB) bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Denne gang var godt 210 medlemmer mødt op – en ny rekord.

1.    Valg af dirigent og referent

Formanden foreslog John Austin (JA) som dirigent, han indvilligede og blev enstemmigt valgt. Anni Hansen blev valgt som referent.

JA takkede for valget, gav en præsentation af bestyrelsen, hvorefter han gav ordet til formanden.

2.    Formandens beretning

Formanden aflagde sin beretning, som supplement til bestyrelsens skriftlige, der allerede var udsendt til alle medlemmer.

JB anbefalede gymnastikholdet for seniorer, der gerne ville have nye medlemmer og nævnte også bogklubben.

Slægtsforskningsholdet er desværre gået i stå – JB efterlyste en person, der ville være interesseret i at starte det op igen.

JB fastslog, at økonomien i foreningen stadig er god.

Kopi af bestyrelsens beretning var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.

Formandens beretning blev godkendt.

JA takkede formanden for beretningen og gav ordet til kassereren, Erling Frederiksen (EF).

3.  Godkendelse af revideret regnskab

EF fremlagde det reviderede regnskab. Der var et lille underskud på kr. 2.539,77, men dette er acceptabelt, da udgifter og indtægter ved arrangementerne er i fin balance. Regnskabet er godkendt og underskrevet af kasserer, formand og revisor.

EF nævnte, at foreningen nu har 300 medlemmer – 90 kvinder og 210 mænd.

Han gjorde igen opmærksom på, at medlemmer ved indbetalinger altid skulle huske at skrive sit 3-cifrede medlemsnummer, sit fornavns forbogstaver og efternavn i netbankens skrivefelt.

Flere medlemmer har indsendt forslag om mulige arrangementer i fremtiden. Bestyrelsen havde lovet at foretage lodtrækning om en flaske vin mellem de indsendte forslag. EF foretog lodtrækningen, som faldt på Helle Andersen og Christa Marott, der hver fik en flaske vin.

4.    Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget - kontingentet forbliver derfor uændret 100 kr. årligt.

5.    Indkomne forslag

JA konstaterede, at der ikke var modtaget forslag til generalforsamlingen.

6.    Valg af formand

JB var på valg, var villig til genvalg - og blev enstemmigt genvalgt.

7.    Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmerne, Søren Gregersen og Carsten Frederiksen, var på valg – begge var villige til genvalg, og de blev enstemmigt genvalgt.

Suppleanterne, Peter Wilhjelm og Hans-Ole Ketting var begge villige til genvalg - og blev enstemmigt genvalgt.

8.    Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Hans Bjerg og revisorsuppleant Johannes Eriksen blev begge enstemmig genvalgt.

10. Orientering fra Historisk Samling

Da B&K's direktør endnu ikke var ankommet, gav  JA  ordet til Hans -Ole Ketting (HOK) som fortalte om B&K SeniorKlubs historiske samling.

HOK nævnte, at alle medlemmer er velkomne til at besigtige samlingen den 1. mandag i hver måned.
Samlingsgruppen har efterhånden indsamlet rigtig mange effekter, som blev registreret i en database. Den har modtaget mange spændende ting fra Per Brüels og Viggo Kjærs hjem.

Et problem er nu, at der er så mange genstande, at der ikke er plads til dem alle og gruppen må vurdere om de skal beholdes eller gives videre til museer, blandt andre Rudersdal Museums Historiske Samling.  Gruppen har foreløbig registreret 1150 numre ialt, heraf 380 apparattyper - hvoraf det ældste er fra 1945.

HOK opfordrede alle interesserede om at være med i gruppen.

9.    Orientering fra Brüel & Kjær

Brüel & Kjærs Direktør, Søren Holst,  kom og gav en orientering om B&K. Han fortalte, at man indførte en forandringsstrategi i slutningen af 2016, men   virkningen ventes først at kunne ses i løbet af 2017.

Planerne er blandt andet at forøge markedsandelen hos nogle store kunder, at blive mere effektive til at håndtere alle kunder og at forøge tilfredsheden hos kunderne.

Firmaet har defineret 29 projekter, der skal lave processer mere enkle – her af er 17 indtil nu gennemført. De går for eksempel ud på bedre at forstå nøglekunder ved at opdele dem i fire hovedområder med få store kunder. Intentionen er at frigøre ressurser, som kan puttes over i  kunderettede aktiviteter. Firmaet har også lavet en  undersøgelse af kulturen i B&K og oprettet ledertræningsprogrammer.

Hvad angår produktudvikling, er der ansat cirka 180 personer rundt i verden som produktudviklere. Et skarpere fokus på færre projekter giver nu mulighed for at finde gode ideer og gør det lettere at nå i mål med de nye produkter.

Det finansielle resultat for 2016 var ikke så godt - omsætningen var faldet 9%. Ledelsen sætter dog sin lid til de organisatoriske forandringer og de nye initiativer, og vil holde kursen i 2017.

11. Eventuelt

Ingen kommentarer til dette punkt.

JA erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for godt fremmøde og god ro og orden.
 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum